Admin

Admin

4/07/2017

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ У ВІРТУАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Психологические аспекты обучения в виртуальной среде

Стаття І.М. Лукашенко та О.Л.Луценко «Психологічні аспекти навчання у віртуальному середовищі» націлена на аналіз психологічних аспектів навчання та функціонування людини у віртуальному середовищі. Проаналізовано низку досліджень, в яких висвітлюються такі психологічні аспекти функціонування людини у віртуальному середовищі, як мотиваційний, когнітивний, віковий, педагогічний, соціальний, клінічний, гендерний, психофізіологічний тощо. Навчання у середовищі Інтернет характеризується низкою переваг у порівнянні з традиційним – зниження авторитарності викладачів, підвищення самостійності учнів та студентів, їх відповідальності за власне навчання, розширення меж навчання, економія часу тощо. Водночас Інтернет-простір характеризується специфікою, яка може скласти потенційні загрози для успішності навчання в ньому – формування залежностей, порушення ідентичності, проблеми із захистом інформації, погіршення якості спілкування, розвиток девіацій та специфічної психопатології. Взаємодія з психологами бажана як на етапі розробки курсів дистанційного навчання з метою підвищення їх ефективності, так і протягом його реалізації під час виникнення вищезгаданих проблем.

Ключові слова: дистанційне навчання, віртуальне середовище, кіберпсихологія

Актуальність проблеми психологічних аспектів навчання у віртуальному середовищі продиктована потребою розвитку навичок самостійної навчальної діяльності та дослідницького креативного підходу в навчанні, формування м критичного мислення, нової культури, активного саморозвитку особистості при дистанційному навчанні.

Віртуальний освітній простір суб’єкта відображає взаємозв’язок всіх сфер особистості: інтелектуальної, емоційної, ціннісно-смисловий, поведінкової та ін.

Психологічні аспекти дистанційної освіти і застосування інформаційних технологій вивчали Л.Н. Бабанін, H.A. Багдасарова, І.В. Богданов, І.М. Васильєва, А.Е. Войскунский, Е.М. Осипова, М.М. Петрова, О.В. Смислова Є.В. Чмихова (2003), С.А. Маталига (2015), і переконалися у важливості вирішення даної проблеми [2, 3, 5-9]. Огляд психологічних досліджень діяльності людини в Інтернеті представлений А.Є. Войскунскій [6].

Психологічні наслідки інформатизації і вплив Інтернету на особистість досліджують Ю.Д. Бабаєва, О.Є. Войскунский, О.В. Смислова [3, 5].

Психолого-педагогічним проблемам спілкування при дистанційному навчанні присвячені роботи М.І. Старова М.С. Чванова, М.В. Віслобоковой, 1999, О.К. Тихомирова, Ю.Д. Бабаєвої, А.Е. Войскунского, О. Арестовим, 1999. [3, 5].

Психології «жителів Інтернету» присвячено дослідження Н.В. Чудова і Ю.М. Кузнєцової, 2007 [10]. Когнітивні та особистісні особливості студентів очного і дистанційного навчання порівнювали Н.А. Багдасарова і Ю.В. Балашова, 2011 [2, 3]. Порівняльний аналіз особистісних і мотиваційних особливостей студентів очного і дистанційного навчання проведено Уддін М.Д., 2014 [13]. Особливості особистісно-орієнтованого навчання на основі дистанційних технологій у професійній освіті вивчає В.В. Кравцов 2010 [9].

Психолого-педагогічні засоби подолання пізнавальних бар’єрів в дистанційному навчанні вивчає Н.В. Mapаховска, 2003 [11]. Психологічні особливості осіб, схильних до Інтернет-залежності та інтернет-залежна поведінка підлітків вивчаються А.С. Іскандіровою, А.В. Мінаковим. В.Л. Малигіним 2010 [13].

Феномен комп’ютерної тривожності виділяють серед факторів, що впливають на зниження ефективності комп’ютеризації – І.А. Васильєва, Є.І. Пащенко, Н. Н. Петрова, 2004, Е. М. Осипова, 2004, Дороніна О.В., Heinssen R. K., Glass C. R., Knight L. A., 1987 [3]. Емоційний фактор сприйняття навчального матеріалу в дистанційному навчанні досліджує А. В. Ісаєв, 2008 [8].

Психосемантичні дослідження мотивації хакерів виконано Войскунским А.Е., Петренко В.Ф., Змістовним О.В. [5].

Психологічні особливості включення дітей в телекомунікаційну середу – предмет дослідження А.В. Бєляєвої, І.М. Веренікіной, Б.К. Узіхановой, 2000 [5]. А.С. Мінзовим поставлена ​​проблема ідентифікації учня при проведенні контрольного тестування [1].

В даний час практично відсутні дослідження, які всебічно розкривають психологічні умови організації дистанційного навчання. Саме поняття телекомунікаційного комп’ютерного освітнього середовища ще не набуло належного розгляду з психологічних позицій. Неясно, яким спеціальностями можна навчати в телекомунікаційній освітньому середовищі, а яким – неможливо або можливо частково. Питання дистанційної освіти не мають до справжнього моменту належного психологічного обґрунтування.

Мета дослідження – проаналізувати психологічні аспекти та напрямки досліджень навчання у віртуальному середовищі.

Ефективність процесу навчання з використанням комп’ютерних технологій можлива тільки в тому випадку, якщо створені необхідні для цього умови. Одне з таких умов – психологічна підтримка учнів, метою якої є створення сприятливого психологічного клімату при проведенні дистанційного навчання, надання допомоги учням у виробленні індивідуального стилю, орієнтованого на ефективне засвоєння знань при віртуальному навчанні. Для викладачів однією з основних труднощів є відсутність можливості безпосередньо спостерігати за реакцією учнів на пропонований навчальний матеріал, неясності (неповне або неправильне розуміння) при письмовому зворотньому зв’язку між учнями і викладачами. Порушується (при скайп-лекціях) або зникає (при листуванні і розміщенні матеріалів в мережі) повноцінний зоровий контакт, що забезпечує координацію ресурсів уваги [4] і контроль сприйняття інформації і формування навичок.

Виділяють наступні завдання психологічної підтримки дистанційного навчання: вивчення середовища (комунікативної і середовища як сукупності індивідуальних особливостей учасників), вивчення особистих якостей, рівня розвитку психічних властивостей і якостей, особливостей міжособистісних відносин учасників дистанційного навчання; передача учасникам дистанційного навчання значимої інформації з психологічної тематики; створення найбільш сприятливих умов для розвитку необхідних особистісних якостей учня і викладача протягом усього процесу навчання і їх повноцінної адаптації до умов навчання; забезпечення індивідуально-диференційованого підходу в навчанні, яке ґрунтується на психологічних особливостях учня, подолання часто домінуючого авторитарного стилю при традиційному викладанні.

Серед наявних підходів можна виділити основні напрямки психологічних досліджень навчання людини в віртуальному просторі:

1) вивчення психологічних умов успішного навчання (психологічних особливостей, властивостей, необхідних для дистанційного навчання);

2) на основі дослідження психологічних особливостей учнів, які успішно навчаються в цій системі, створення психологічної моделі “ефективного студента”; виділення його інтеграційних особистісних характеристик (показників розумового розвитку, особливостей модальності сприйняття інформації, характеристик темпераменту і особистісних якостей, професійно значущих і забезпечують успішне дистанційне навчання);

3) розробка методів дистанційної психологічної діагностики абітурієнтів; створення блоків психодіагностичних методик;

4) обґрунтування методичних засобів і форм навчання з точки зору психологічних особливостей взаємодії структури «система дистанційної освіти-якого навчають»;

5) психологічний аналіз методичних засобів навчання в системі дистанційного навчання на предмет їх психологічної адекватності цілям і задачам, який призведе до необхідності розробки нових засобів дистанційного навчання;

6) створення методів і практичного психологічного інструментарію для вирішення проблеми ідентифікації учнів при контрольному тестування по мережі Інтернет.

Представляються перспективними теми і напрямки психологічних досліджень, пов’язані з навчанням у віртуальному середовищі: психологічна специфіка ігрової, пізнавальної і комунікативної діяльності, опосередкованої Інтернетом (наприклад, втрати інформації і її неправильне розуміння, зниження мотивації до спілкування при затримках зворотного зв’язку); причини привабливості роботи з комп’ютерами та застосування Інтернету дітьми та підлітками; психологічні механізми швидкого перегляду гіпертекстових структур, т.зв. browsing; психологічний статус віртуальної реальності і можливої ​​пов’язаності її з проблематикою змінених станів свідомості; причини спроб багатьох користувачів Інтернету міняти ідентичність і створювати множинну «мережеву» ідентичність [5, 6].

У другій половині 1990-х рр. фактично виникла нова галузь психології – «кіберпсіхологія». Вона синтезує всі розділи та напрямки психологічної науки для вивчення функціонування людини у віртуальному середовищі.

Так, для вікової психології стає актуальним вивчення онлайнової / рольової гри, нових видів обдарованості (наприклад, при застосуванні комп’ютерів та Інтернету), вікової специфіки застосування Інтернету (його використання літніми людьми), участь комп’ютерних програм у формуванні «зони найближчого розвитку»: а саме , участь їх «замість» дорослого в психічному розвитку дитини.

До загальної психології, зокрема, психології мотивації, можна віднести вивчення прагнення людей брати участь в написанні статей для Вікіпедії, дослідження формування та видозміни «образу світу» і «Я-концепції», «трансреальністного переходу», а до психології наукової діяльності – то, як Інтернет змінив специфіку наукових досліджень і наукових комунікацій [14].

У клінічній психології встають такі проблеми, як дослідження механізмів розвитку Інтернет-аддикцій, зміни сприйняття часу, проведеного в мережі, містифікація свідомості у деяких геймерів, дезадаптація в формі аутизації і «втечі від реальності» у віртуальний світ; анімізм (одухотворення комп’ютера та інформаційних систем), тривожність при застосуванні комп’ютерів та Інтернету у деяких людей; організація дистантной психодіагностики, психотерапії і консультування; доведення до суїциду і, навпаки, протидія реалізації суїцидальних нахилів через Інтернет [14], вивчення і корекція девіацій, пов’язаних з кіберпереслідування у їх виконавців і жертв; опис нових різновидів психічних розладів, викликаних фантазіями про мережеві технології і спробами їх здійснення [5, 6, 12].

У когнітивної психології особливе значення має вивчення психологічних особливостей сприйняття інформаційних блоків WWW, специфіка розподілу обсягів уваги, оперування «зовнішньої» пам’яттю, розуміння в умовах швидкого «перегляду» інформації при застосуванні браузера і ін. [4, 5, 6].

Соціальну психологію не можуть не зацікавити процеси опосередкованого Інтернетом спілкування і групової діяльності за типом соціально-психологічного тренінгу, особливості виникнення і функціонування нових соціальних груп – гемблерів, геймерів, Чатер, блогерів, і т.п. Відносяться до так званого «тіньового Інтернету»: комп’ютерних тролів і пранкерів, спамерів, «цифрових піратів» і ін. корисним є виявлення особливостей соціальних структур віртуальних об’єднань, висунення «лідерів» і «аутсайдерів», про протікання процесів альтруїзму і агресії, вивчення того, наскільки норми поведінки, цінності, стиль спілкування, переважаючий афективний фон і організаційні структури, що виникають у віртуальному світі, переносяться в звичайну реальність і т.п.).

В рамках педагогічної психології постають завдання групового та індивідуального дистанційного навчання, розробки і застосування навчальних програм, ігрових моделей для тренінгу психологічних якостей, визнання і вивчення нового, особливого виду обдарованості дітей і підлітків – обдарованості в області інформаційних технологій, оцінки можливості перенесення знань і навичок, одержуваних у віртуальному середовищі (наприклад, в іграх) в реальне життя. Амбівалентний і до кінця неясний ефект на результат дистанційного навчання можуть надавати психологічні механізми впливу інформатизації на психіку (аналогія і уподібнення, реверсія, екзуція), описані Ю.Д. Бабаєвою і А.Є. Войскунським [5, 6].

Організаційну психологію і психологію праці переважно цікавить вивчення нових форм зайнятості та організаційної поведінки в умовах Інтернету, трансформація професій, впровадження комунікативних і організаційних принципів мережевих ігор в роботі професійних виробничих, комерційних і наукових колективів [5, 6].

У межах психофізіології можуть вивчатися особливості зорового, слухового, тактильного сприйняття і їх взаємодії при навчанні в віртуальному середовищі.

Серед завдань диференціальної психології та психології особистості можуть бути названі типологічні дослідження особистісних особливостей при безпосередній і опосередкованій Інтернетом взаємодії, при взаємодії користувача з веб-сайтом і при пошуці інформації за допомогою браузерів, нові форми ідентифікації, поєднань віртуальної і реальної ідентичності. Нові завдання на стику психології особистості і інших розділів психології виникають при спробах враховувати новий напрямок в діяльності любителів онлайнових рольових ігор, пов’язане з широким застосуванням «екранних представників» гравця, т.зв. «Аватарів».

В гендерній психології, яка активно розвивається, можуть вивчатися гендерні ролі в застосуванні сервісів Інтернету: комунікативних, пізнавальних, розважальних, ігрових, економічних, азартних (бірж, аукціонів, казино), Кіберсексуальність, досвід «зміни статевої ролі» у віртуальному світі і т.п.

Рамки психології спілкування і психолінгвістики можуть бути збагачені за рахунок досліджень особливостей синхронного і асинхронного спілкування, специфіки полілогу (групового чату), характерних мовних і стильових особливостей мобільного зв’язку – устномовного, письмового і включає обмін зображеннями, особливостей ділового чи особистісного спілкування на іноземних мовах в умовах обмеженого володіння ними, особливостей протікання комунікації, інтеракції і соціальної перцепції за допомогою електронних листів.

Етнопсихологія пов’язана з вивченням національно-культурних особливостей спілкування, пізнання, розваг, опосередкованих Інтернетом.

Психологія спорту набуває нової області інтересів у зв’язку з проведенням спортивних змагань з комп’ютерних ігор, а політична психологія отримала поле діяльності через активне використання Інтернет-технологій в політичній пропаганді, агітації, психологічній війні і т.п.

Розвиток психології менеджменту та управління тісно пов’язаний з високим рівнем застосування Інтернет-технологій у галузі управління, з новими тенденціями переходу на мобільну управлінську діяльність – командну роботу поза офісом. У цій області цікаві особливості керівництва «невидимими» колективами, співробітниками на різних континентах, специфіка проведення «віртуальних» робочих нарад за допомогою широкосмугового Інтернету, великих екранів, каналів передачі звуку поряд із зображенням.

У психології маркетингу ставляться завдання просування товарів, послуг, компаній і брендів за допомогою Інтернет-акцій і реклами в мережі. Надзвичайно ефективні маркетингові дослідження споживчих переваг, що здійснюються за допомогою спеціальних додатків, які відстежують пошукові запити і перегляди Інтернет-сторінок користувачів мережі.

Виходячи з описаних психологічних аспектів навчання в середовищі Інтернет і функціонування людини у віртуальному середовищі в цілому можна відзначити, що навчання в цьому просторі несе як найширші можливості, так і досить серйозні обмеження, пов’язані з уже зафіксованими ризиками (Інтернет- і комп’ютерна залежність, мала доступність невербальних засобів спілкування, стрес внаслідок втрати інформації при збоях обладнання або програмного забезпечення і мережі, психопатологія, анонімність, шахрайство, несанкціонований доступ до даних, в тому числі, «злодійство особистості», кібер-буллінг [12] і т.п.).

Висновки

У зв’язку з ідеями індивідуалізованого і розвиваючого навчання використання психологічних можливостей засобів навчання у віртуальному середовищі виводить як педагогіку так і психологію на новий рівень розуміння опосередкування розумової, творчої, комунікативної і виконавської освітньої та навчальної діяльності.

Застосування дистанційного навчання допомагає студентам набути навичок самостійної роботи, створює комфортні умови для творчості, підвищує творчий та інтелектуальний потенціал учня за рахунок самоорганізації, вміння взаємодіяти з комп’ютерною технікою і самостійно приймати відповідальні рішення, створює сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей творчого самовираження в процесі засвоєння знань, для розвитку особистості учня.

У той же час Інтернет-простір характеризується специфікою, яка може скласти потенційні загрози для успішності навчання в ньому.

Тому взаємодія з психологами бажана як на етапі розробки курсів дистанційного навчання з метою підвищення їх ефективності, так і в ході їх реалізації при виникненні вищеописаних проблем.

У перспективі планується вивчити особливості самовідчуття і задоволеності працею у викладачів в процесі дистанційного навчання в порівнянні з традиційним навчанням.

Литература

 1. Асаул А.Н. Опыт и перспективы дистанционного эвристического образования / А.Н. Асаул, Б.М.Капаров // Проблемы современной экономики. – 2008. – №3 (27). – Режим доступа к журн.: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2170.

 2. Багдасарова H. A. Психологические аспекты дистанционного образования / Н. А. Багдасарова, Е. В. Чмыхова, И. В. Богданов // Инновации в образовании. – 2003. – № 5 – С. 78-90.

 3. Балашова Ю.В. Когнитивные и личностные особенности студентов очного и дистанционного обучения: дис. … кандидата психол. наук : 19.00.01 / Балашова Юлия Владимировна. – М., 2001. – 180 с.

 4. Величковский Б.М. Искра: новые области прикладных психологических исследований / Б.М. Величковский // Вестник Московского университета. Сер. 14, Психология. – 2007. – №1. – С. 57-72.

 5. Войскунский А.Е. (ред.) Гуманитарные исследования в Интернете / Под. ред. А. Е. Войскунского. – М.: Терра-Можайск, 2000. – 431 с.

 6. Войскунский А.Е. Киберпсихология в прошлом, настоящем и будущем / А.Е. Войскунский // Журнал практического психолога. – 2010. – № 4. – С 7-16.

 7. Дистанционное обучение – образовательная среда XXI века: Материалы IX междунар. науч.-метод. конф. 3-4 декабря 2015 г. – Минск: БГУИР, 2015. – 324 с.

 8. Исаев А.В. Психология дистанционного обучения: эмоциональный фактор восприятия учебного материала // Среднее профессиональное образование. 2008. № 7. С. 51-54.

 9. Кравцов В.В. Особенности личностно-ориентированного обучения на основе дистанционных технологий в профессиональном образовании: дис. … кандидата пед. наук : 13.00.08 / Кравцов Вячеслав Владимирович. – Владивосток, 2010. – 206 с.

 10. Кузнецова М.Н. Психология жителей Интернета / М.Н. Кузнецова, Н.В. Чудова. – 2-е изд., испр. – М.: ЛКИ, 2011. – 224 с.

 11. Mapаховская Н.В. Психолого-педагогические средства преодоления познавательных барьеров в дистанционном обучении: Дис. … канд. пед. наук / Брянский гос. пед. ун-т. М., 2003. 127 с.

 12. Найдьонова Л. А. Кібер-булінг або агресія в інтернеті: способи розпізнання і захист дитини / Л.А.Найдьонова // Методичні рекомендації / Серія: На допомогу вчителю. Вип. 4. – К., 2011. – 34 с.

 13. Уддин М… Personal and motivational aspects of students studying in traditional face-to-face system and distance education system // Психология и Психотехника. – 2014. – № 2. – С. 192-200. DOI: 10.7256/2070-8955.2014.2.10932.

 14. Psychological Aspects of Cyberspace: Theory, Research, Applications / Barak A. (Ed.). – 1st ed. – NY, USA: Cambridge University Press, 2008. – 336 p.

Для цитування: Lukashenko I. Psychological Aspects of Learning in Virtual Space / I. Lukashenko, O. Lutsenko // Visnik V.N. Karazin Kharkiv National University, A Series of Psychology. – 2016. – N. 60. – P. 40-43. URL: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/12084

I. Lukashenko, O. Lutsenko

14+

Комментарів:

0

Поки на цій сторінці немає відгуків